حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۰۰ (۱۲ آبان ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۸۹۱
شماره رای ۴۰۰-۱۰۸۹۱-۱
شماره سند ۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 08/11/1988
خواهان تی آر دبلیو.، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
C10891 Doc 3
Case No: ۱۰۸۹۱