حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۳۲ (۴ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۰۸۹
شماره رای ۳۳۲-۱۰۰۸۹-۳
شماره سند ۱۳ و ۱۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/11/1997
خواهان استوارت آر. براون دیسک، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C10089 Doc 13 14 fr
Case No: ۱۰۰۸۹