حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۷۱
شماره رای ۳-۱۷۱-۲
شماره سند ۱۵
توضیح رای دیوان داوری بر اساس توافق طرفین
تاریخ ثبت 14/05/1982
خواهان شرکت سینگر
خوانده سازمان هواپیمایی ملی ایران (ایران ار)
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌ جورج اچ. آلدریچ
C171 Doc 15 fr
Case No: ۱۷۱