حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۹ (۷ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۴۵
شماره رای ۳۹-۱۴۵-۲
شماره سند ۵۶
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 27/04/1983
خواهان آمریکن سیا نامید کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع ملی شرکت سهامی، یانامید کی. بی. سی
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جورج اچ. آلدریچ
C145 Doc 56 fr
Case No: ۱۴۵