حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۹۸ (۲۹ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۶۵۷
شماره رای ۳۹۸-۱۱۶۵۷-۲
شماره سند ۳۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/10/1988
خواهان اموری بی واشینگتن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتی سازی خلیج فارس
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C11657 Doc 30
Case No: ۱۱۶۵۷