حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۹۶ (۷ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۲۷۷۸
شماره رای ۳۹۶-۱۲۷۷۸-۱
شماره سند ۱۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/09/1988
خواهان پرکین المر کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
C12778 Doc 18fa
Case No: ۱۲۷۷۸