حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۹۴ (۷ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۲۹۴
شماره رای ۳۹۴-۱۱۲۹۴-۱
شماره سند ۲۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/09/1988
خواهان استرومبرگ-کارلسن کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
C11294 Doc 24
Case No: ۱۱۲۹۴