حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۹۳ (۷ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۹۷۲
شماره رای ۳۹۳-۱۰۹۷۲-۱
شماره سند ۲۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 25/09/1988
خواهان گای-ترونیکز کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
C10972 Doc 24
Case No: ۱۰۹۷۲