حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۹۰ (۲۸ شهریور ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۲۵۶۷
شماره رای ۳۹۰-۱۲۵۶۷-۳
شماره سند ۲۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/09/1988
خواهان هرباخ اند ریدمن اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C12567 Doc 26
Case No: ۱۲۵۶۷