حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۸۸ (۲۸ شهریور ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۵۳۹
شماره رای ۳۸۸-۱۱۵۳۹-۳
شماره سند ۲۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/09/1988
خواهان اینداستریال ایکوئیپمنت کامپنی آو هیوستون
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C11539 Doc 23
Case No: ۱۱۵۳۹