حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۸۶ (۲۱ شهریور ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۴۱۵
شماره رای ۳۸۶-۱۱۴۱۵-۲
شماره سند ۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/09/1988
خواهان برینگز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت پلی اکریل ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C11415 Doc 4
Case No: ۱۱۴۱۵