حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۸۲ (۲۱ شهریور ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۴۸۶
شماره رای ۳۸۲-۱۱۴۸۶-۲
شماره سند ۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/09/1988
خواهان ویلیام پاول کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت پلی اکریل ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C11486 Doc 4FA
Case No: ۱۱۴۸۶