حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۸۰ (۳ مرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۲۷۸۵
شماره رای ۳۸۰-۱۲۷۸۵-۲
شماره سند ۴۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 25/07/1988
خواهان شرکت سهامی خاص نوراد
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C12785 Doc 49
Case No: ۱۲۷۸۵