حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۶۸ (۲۳ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۴۸۵
شماره رای ۳۶۸-۱۱۴۸۵-۳
شماره سند ۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 13/06/1988
خواهان فرست نشنال بنک این سینت لوئیز (سنتره بنک ان.ا. سینت لوئیز فعلی)
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C11485 Doc 4
Case No: ۱۱۴۸۵