حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۶۶ (۹ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۹۶۱
شماره رای ۳۶۶-۱۱۹۶۱-۱
شماره سند ۱۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 30/05/1988
خواهان بل ایند استریز
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوراد ام. هولتزمن
C11961 Doc 10
Case No: ۱۱۹۶۱