حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۶۲ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۰۳۸
شماره رای ۳۶۲-۱۱۰۳۸-۳
شماره سند ۱۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 06/05/1988
خواهان فردریک کی. سینکر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C11038 Doc 10
Case No: ۱۱۰۳۸