حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۶۱ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۱۵۷
شماره رای ۳۶۱-۱۱۱۵۷-۲
شماره سند ۱۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 04/05/1988
خواهان رالف ویلسون فارینگتون
خوانده هواپیمایی جمهوری اسلام ایران (ایران ایر)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C11157 Doc 10
Case No: ۱۱۱۵۷