حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۴ (۱۰ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۷
شماره رای ۳۴-۲۷-۲
شماره سند ۵۰
توضیح حکم بر اساس توافق
تاریخ ثبت 30/03/1983
خواهان ویلیامز برادرز اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C27 Doc 50
Case No: ۲۷