حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۴۶ (۹ بهمن ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۹۷۳
شماره رای ۳۴۶-۱۰۹۷۳-۲
شماره سند ۱۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/01/1988
خواهان لرد کورپوریشن
خوانده شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C10973 Doc 19
Case No: ۱۰۹۷۳