حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۴۰ (۲۴ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۱۸۸۷
شماره رای ۳۴۰-۱۱۸۸۷-۲
شماره سند ۲۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 15/12/1987
خواهان اینتراکشن ریسرچ کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی ملی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C11887 Doc 21--22
Case No: ۱۱۸۸۷