حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۳۹ (۱۳ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۱۴
شماره رای ۳۳۹-۱۱۴-۳
شماره سند ۲۶۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 04/12/1987
خواهان یونایتد تکنالوجیز اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، تسلیحات وزارت جنگ ایران و جانشینان و منتقل الیهم آن، نیروی دریایی ایران، شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر ایران، بانک مرکزی ایران، بانک تجارت ( سابقاْ‌ بانک بین المللی ایران و ژاپن)، بانک ملت (بانک بین المللی ایران) و آشیانه پرواز ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C114 Doc 265 FA
Case No: ۱۱۴