حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۳۱ (۳ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۵۵
شماره رای ۳۳۱-۳۵۵-۳
شماره سند ۶۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/11/1967
خواهان دیستریبیوشن اینترنشنال کورپوریشن، مدسپان، اینک.، و استریک لیس، اینک.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C355 Doc 59-60
Case No: ۳۵۵