حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۲۸ (۱۲ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۱۲۴۴
شماره رای ۳۲۸-۱۱۲۴۴-۲
شماره سند ۱۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 03/11/1987
خواهان دانشگاه کالیفرنیا در سانتاباربارا
خوانده وزارت فرهنگ و آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C11244 Doc 16
Case No: ۱۱۲۴۴