حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۲۰ (۲۸ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۸۴
شماره رای ۳۲۰-۱۸۴-۱
شماره سند ۱۵۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 20/10/1987
خواهان گرنجر اسوشی‌ایتس
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران،شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی کشوری ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل،کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C184 Doc 157 fr
Case No: ۱۸۴