حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۱۸ (۱ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۶۰
شماره رای ۳۱۸-۱۶۰-۱
شماره سند ۳۰۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 23/09/1987
خواهان آر.سی.ا گلوبال کامیونیکیشنز اینکورپوریتد، آر.سی.ا گلوبال کامیونیکیشنز دیسک اینکورپوریتد، آر.سی.ا گلوبکام سیستمز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک مرکزی، بانک تجارت خارجی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری ،هوارد ام. هولتزمن
C160 Doc 305 fr
Case No: ۱۶۰