حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۱۷ (۲۳ شهریور ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۳۹
شماره رای ۲-۳۳۹-۳۱۷
شماره سند ۱۲۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 14/09/1987
خواهان ترنتر اینترتینمنت کامپنی، (مترو گلدوین مایر فیلم کامپنی سابق)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون ملی ایران، تلویزیون ملی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جورج اچ آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C339 Doc 122
Case No: ۳۳۹