حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۰۷ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۷۷
شماره رای ۳۰۷-۴۷۷-۳
شماره سند ۱۰۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/05/1987
خواهان پروتوریکو مریتایم شیپینگ آتاریتی
خوانده شرکت استارلاین ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C477 Doc 102
Case No: ۴۷۷