حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۰۵ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۱۰
شماره رای ۳۰۵-۳۱۰-۲
شماره سند ۱۰۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 20/04/1987
خواهان ج. آی. کیس کامپنی
خوانده شرکت آریان یدک (سابقاً شرکت تکنوایز)، جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C310 Doc 108
Case No: ۳۱۰