حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۰۳ (۸ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۱۰۰۵
شماره رای ۳۰۳-۱۱۰۰۵-۱
شماره سند ۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 28/04/1987
خواهان لو مارشالک، اینکورپوریتد، (مارشالک کامپنی، اینکورپوریتد سابق)
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوراد ام. هولتزمن
C11005 Doc 4
Case No: ۱۱۰۰۵