حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۰۰ (۳ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۵۹
شماره رای ۳۰۰-۴۵۹-۲
شماره سند ۱۱۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 23/04/1987
خواهان رالف ام. پارسونز کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C459 Doc 114
Case No: ۴۵۹