حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۱۰ (۲۶ دی ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۰۱۲۶
شماره رای ۲۱۰-۱۰۱۲۶-۳
شماره سند ۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 25/01/1986
خواهان آمریکن لسیتین کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C10126 Doc 4 fr
Case No: ۱۰۱۲۶