حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۹۶ (۳ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۲۶
شماره رای ۲۹۶-۱۲۶-۲
شماره سند ۱۷۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 23/04/1987
خواهان وایت کانسالیدیتد اینداستریز اینکورپوریتد
خوانده شرکت کمپرسور سازی ایران، شرکت وست الکتریک، شرکت فیروز، شرکت ارج
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C126 Doc 176
Case No: ۱۲۶