حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۹۳ (۲۹ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۱۰
شماره رای ۲۹۳-۴۱۰-۳
شماره سند ۱۲۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت
خواهان ارونیوترانیک اورسیز سرویز اند اینکورپوریتد، و هنگلز اند مک کوی اینکورپوریتد
خوانده شرکت مخابرات ایران، بانک مرکزی ایران، و دولت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، جرج اچ. آلدریچ
C410 Doc 127 FA
Case No: ۴۱۰