حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۸۸ (۸ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۱۶۵۳
شماره رای ۲۸۸-۱۱۶۵۳-۲
شماره سند ۴۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 28/01/1987
خواهان دسوتو، اینکورپوریتد
خوانده صنایع هواپیمائی ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C11653 Doc 46
Case No: ۱۱۶۵۳