حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۸۷ (۲۹ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۸۴
شماره رای ۲۸۷-۳۸۴-۲
شماره سند ۸۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/01/1987
خواهان لوئیز برگر اینترنشنال، اینک.
خوانده سازمان برنامه و بودجه ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C384 Doc 87
Case No: ۳۸۴