حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۸۵ (۲۲ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۹۲
شماره رای ۲۸۵-۴۹۲-۲
شماره سند ۹۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/01/1987
خواهان ویلیامز برادرز اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ایران و خاورمیانه، تهران، بانک خاورمیانه، بانک ملی ایران، تهران، بانک ملی ایران، اهواز و بانک ایران و خاورمیانه، اهواز
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C492 Doc 90
Case No: ۴۹۲