حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۸۵ (۲۱ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۵
شماره رای ۲۸۵-۲۵-۲
شماره سند ۱۳۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/01/1987
خواهان ویلیامز برادرز اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C25 Doc 139 Fa
Case No: ۲۵