حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۸۱ (۳ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۹۳۱
شماره رای ۲۸۱-۹۳۱-۳
شماره سند ۷۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/12/1986
خواهان ایندین هد اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران پیرلس ایران پابلیک کورپوریشن (شرکت سهامی پمپ پارس کنونی) شرکت پشتیلانی و نوسازی هلیکوپتری ایران صنایع هواپیمایی ایران صنایع الکترونیک ایران ایران ار (هواپیمائی ملی ایران) نیروی دریایی ایران شرکت سهامی شهر صنعتی کوروش (شهر صنعتی کاوه کنونی)
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C931 Doc 72
Case No: ۹۳۱