حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۸۰ (۳ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۹۱
شماره رای ۲۸۰-۴۹۱-۳
شماره سند ۸۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/12/1986
خواهان استرلینگ دراگ اینک.، و استرلینگ پراداکتس اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی خاص کی. بی. سی.
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C491 Doc 88
Case No: ۴۹۱