حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۷۸ (۲۵ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۶۲
شماره رای ۲۷۸-۳۶۲-۲
شماره سند ۲۱۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 16/12/1986
خواهان کامنولت اسوشی ایتس اینک، و کامنلت اسوشی ایتس اینک (ایران)
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت آب و برق ایران (همچنین معروف به وزارت نیروی ایران)، شرکت توانیر، مهندسین مشاور کمیران، بانک ملی، بانک ایرانشهر، و بانک تجارت
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C362 Doc 214
Case No: ۳۶۲