حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۷۲ (۷ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۲
شماره رای ۲۷۲-۲۲-۱
شماره سند ۱۹۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 28/11/1986
خواهان مورفی میدل ایست اویل کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت، جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C22 doc 194 fr
Case No: ۲۲