حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۶ (۴ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۲۰۶
شماره رای ۲۶-۲۰۶-۲
شماره سند ۳۶
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 23/02/1983
خواهان فایرز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C206 Doc 36 fr
Case No: ۲۰۶