حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره (۲۶ فروردین ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۴۴۴
شماره رای ۳۶۷-۴۴۴-۱
شماره سند ۱۶۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 15/04/1988
خواهان اینگرسول-رند کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت صنایع هوایی فشرده ایران (ایراایند)، شرکت شیمیایی شاهپور
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
C444 Doc 163
Case No: ۴۴۴