حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۶۹ (۲۶ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۷۲
شماره رای ۲۶۹-۷۲-۳
شماره سند ۳۱۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/11/1986
خواهان تگزاکو ایران لیمیتد، تگزاکو اینترنشنال تریدر اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C72 Doc 316 fr
Case No: ۷۲