حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۵ (۲۲ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۵
شماره رای ۲۸۵-۲۵-۲
شماره سند ۹۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/01/1987
خواهان ویلیامز برادرز اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C492 Doc 90
Case No: ۲۵