حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۵۱ (۲۰ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۹۳
شماره رای ۲۵۱-۳۹۳-۲
شماره سند ۱۹۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/09/1986
خواهان کوک ایند استریز، اینکورپوریتد، میکام اس. آ.
خوانده شرکت معاملات خارجی، صندوق عمران مراتع ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C393 Doc 194
Case No: ۳۹۳