حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۵۰ (۵ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۶۹
شماره رای ۲۵۰-۳۶۹-۲
شماره سند ۳۲۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 27/08/1986
خواهان بیکر اینترنشنال کورپوریشن، میلکم اینکورپوریتد، و بیکر توبیولارسرویز اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران اصالتاً و وکالتاً از طرف سازمان و تشکیلات خود، شرکت ملی نفت ایران، خدمات نفت ایران با مسئولیت محدود، شرکت خدمات نفت ایران، شرکت نفت پان امریکن ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت دمینکس ایران، شرکت سگیران با مسئولیت محدود، شرکت گاید با مسئولیت محدود، بنیاد مستضعفان، بانک ایران و خاورمیانه، بانک تجارتی ایران و هلند، و وزارت دادگستری
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، محسن مصطفوی
C369 Doc 329FA
Case No: ۳۶۹