حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۴۰ (۵ تیر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۳۰
شماره رای ۲۴۰-۱۳۰-۳
شماره سند ۲۴۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 26/06/1986
خواهان شیکاگو بریج اند آیرن کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت شیمیایی رازی (سابقاْ شرکت شیمیایی شاهپور)، شرکت پتروشیمی ایران-ژاپن، شرکت نفت لاوان، شرکت نفت ایران-پان آمریکن، شرکت ایران کاربن، شرکت مهندسی نورم، شرکت فاربال، شرکت خدمات نفت ایران، بانک ملت ( سابقاْ بانک تجارت خارجی ایران)، بانک صادرات، شرکت ملی گاز ایران، شرکت تصفیه گاز مایع کنگان
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
C130 doc 243 fr
Case No: ۱۳۰