حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۲۷ (۹ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۸۳۳
شماره رای ۲۲۷-۸۳۳-۲
شماره سند ۱۰۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/04/1986
خواهان بورگ وارنر کورپوریشن و بورگ وارنر کمیکال انگلستان لیمیتد
خوانده شرکت پلاستیک شمال، شرکت صنعتی پلاسکوکار، و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C833 Doc 106
Case No: ۸۳۳