حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۲۴ (۱ فروردین ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۴۷
شماره رای ۲۲۴-۳۴۷-۱
شماره سند ۱۰۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 21/04/1986
خواهان ان ال اینداستریز، اینک.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات نفت ایران، شرکت سهامی ایران باروید، با مسئولیت محدود
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C347 Doc 104
Case No: ۳۴۷